Καλλιτεχνικό Διευθυντή αναζητά το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος απευθύνει Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή / Διευθύντριας στο Κρατικό Θέατρο.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων η Δευτέρα 8η Νοεμβρίου 2021.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την πλήρωση της θέσης καλλιτεχνικού/κής Διευθυντή/ριας στο ΚΘΒΕ
[07/10/2021]
Περίληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης καλλιτεχνικού/κής Διευθυντή/ριας στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος [ΚΘΒΕ].
Κατά το άρθρο 3 παρ. 13 ν. 2273/1994 (ΦΕΚ Α΄ 233/27.12.1994), όπως ισχύει, δημοσιεύσαμε την από 7.10.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, λόγω της επικείμενης λήξης της θητείας του υπηρετούντος σε αυτό Καλλιτεχνικού Διευθυντή.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης είναι αναρτημένο στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ψ914469ΗΤΠ-ΒΣΒ) και βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Θεάτρου www.ntng.gr
Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων ορίζεται η 8η Νοεμβρίου 2021.
Προβλέπονται ισόκυροι τρόποι συμμετοχής στη διαδικασία με επιτόπια κατάθεση, ηλεκτρονική υποβολή ή ταχυδρομική αποστολή φακέλου που περιλαμβάνει όλα τα διεξοδικά περιγραφόμενα στην Πρόσκληση έγγραφα.
Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες του άρθρου 3 ν. 2273/1994, όπως ισχύει, και όσες άλλες ο νόμος ορίζει.
Τα αναγκαία προσόντα των υποψηφίων ορίζονται στην ως άνω διάταξη και εξειδικεύονται στην Πρόσκληση.
Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής ορίζεται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 13 ν. 2273/1994, όπως ισχύει, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από ειδικό γνωμοδοτικό πρακτικό της εκεί οριζόμενης Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής. Η Επιτροπή θα διεξαγάγει συνεντεύξεις των υποψηφίων που υπέβαλαν παραδεκτές υποψηφιότητες και θα προβεί σε κατάταξη αυτών στο συνταχθησόμενο πρακτικό.
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος δεν έχει καμία άλλη αρμοδιότητα ή ευθύνη επί της διαδικασίας, πλην της δημοσίευσης της Πρόσκλησης.
Η παρούσα περίληψη δεν υποκαθιστά το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, στο οποίο και πρέπει να ανατρέχουν οι ενδιαφερόμενοι.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος
Η Πρόεδρος
Γιαννούλα Καρύμπαλη – Τσίπτσιου