Εθνικό Θέατρο. Ποιοί επιλέγουν τον νέο Καλλιτεχνικό Διευθυντή

Έληξε την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη θέση του νέου Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού μας Θεάτρου.
Στη συνέχεια ειδική Επιτροπή θα καταρτίσει τον «Αρχικό Κατάλογο Υποψηφίων».
Η σύνθεση της Επιτροπής σκοπό έχει να διασφαλίσει μία πολυσυλλεκτική προσέγγιση αλλά και μία βαθιά γνώση και εμπειρία, σε ατομικό επίπεδο και αθροιστικά, ώστε να καλύπτει όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων του Εθνικού Θεάτρου.
Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, η διαδικασία επιλογής του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου θα πραγματοποιείται μέσα από μία ανοιχτή διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης από Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή απαρτίζεται από προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους ή συμβολής στο χώρο του θεάτρου, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρ. 3 του Ν. 2273/1994 (Α’ 233), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρ. 76 του Ν. 4795/2021 (Α’ 62) το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η Επιτροπή απαρτίζεται από τα εξής μέλη:
*Νίκος Αλιβιζάτος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρόεδρος της Επιτροπής).
*Μαριάννα Κάλμπαρη, σκηνοθέτης, ηθοποιός, Καλλιτεχνική Διευθύντρια Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν.
*Ξένια Καλογεροπούλου, ηθοποιός, συγγραφέας παιδικών θεατρικών έργων.
*Εύα Μανιδάκη, αρχιτέκτων-μηχανικός, σκηνογράφος.
*Ρένη Πιττακή, ηθοποιός.
***
Ο «Αρχικός Κατάλογος Υποψηφίων¨» καθώς και οι φάκελοι συμμετοχής θα διαβιβαστούν στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής εντός τριών εργασίμων ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.
Η Επιτροπή, εντός δεκαπέντε ηµερών συνεδριάζει προκειµένου να εξετάσει το παραδεκτό όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν.
Ακολουθεί μετά από διαδικασία η δημιουργία του «Καταλόγου Παραδεκτών Αιτήσεων». Όσοι θα είναι σε αυτόν τον Κατάλογο θα κληθούν από την Επιτροπή σε συνέντευξη.
Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να αξιολογήσει και να κατατάξει τις υποψηφιότητες.
Ακολουθεί η δημιουργία του «Τελικού Καταλόγου Υποψηφίων» στον περιλαµβάνονται οι υποψήφιοι κατά σειρά κατάταξης. Ο Κατάλογος µε αιτιολογηµένη και εξατοµικευµένη εισήγησή της Επιτροπής διαβιβάζεται στην Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία, µε απόφαση της, δηµοσιευτέα στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, επιλέγει και διορίζει τον Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή/Καλλιτεχνική ∆ιευθύντρια του Θεάτρου κατ’ αποδοχή της κατάταξης της Επιτροπής και µε ειδική αιτιολογία σε περίπτωση τυχόν απόκλισης από τη γνώµη αυτής.